1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown
Wpisy dla tagu: bezrobocie

Produkt Krajowy Brutto – czyli PKB

Treść dodano: 05-03-2012, Tagi: wskaźnik, bezrobocie, gospodarka

Produkt Krajowy Brutto czyli PKB jest jednym z podstawowych mierników gospodarki. Jest on obliczany dla każdego kraju osobno, przy czym najważniejsze jest kryterium geograficzne, a pochodzenie kapitału, własność firmy nie są brane pod uwagę. Wzrost PKB jest miarą wzrostu gospodarczego. Oznacza dobry stan gospodarki, wzrost produkcji przemysłowej i usług, a także wzrost eksportu. Jest on w dużej mierze zależny od polityki gospodarczej rządu, który może na niego wpływać. Jednym ze sposobów jest obniżanie stóp procentowych, których redukcja sprzyja zmniejszeniu kosztów inwestycyjnych i zmniejszeniu kosztów kredytów konsumenckich. Wzrost PKB powoduje również spadek bezrobocia, co jest korzystne dla gospodarki. Zbyt szybki wzrost PKB może jednak spowodować wzrost inflacji.

Jest kilka metod obliczania PKB, które obliczają PKB od strony produkcyjnej lub popytowej. Do publicznej informacji podaje się PKB nominalny wyliczony wg bieżącej wartości pieniędzy lub PKB realny, który uwzględnia inflację.

Stopa bezrobocia

Treść dodano: 05-03-2012, Tagi: wskaźnik, bezrobocie, pieniądz

Stopa bezrobocia jest jednym ze wskaźników, który służy do określania stanu gospodarki danego Państwa. Oblicza się ją jako stosunek liczby ludności pozostającej bez pracy do liczby ludności aktywnej zawodowo lub też do liczby ludności w wieku produkcyjnym. W drugim przypadku stopa ta jest niższa, gdyż liczebność populacji w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od liczebności populacji aktywnej zawodowo. W sytuacji, gdy gospodarka jest w stanie wzrostu gospodarczego stopa bezrobocia spada. W tym przypadku rośnie bowiem produkcja i sprzedaż usług, więc są potrzebni dodatkowi pracownicy. W sytuacji kryzysu bezrobocie rośnie, gdyż zakłady tną koszty i redukują liczbę zatrudnionych. Stopa bezrobocia jest obliczana dla okresów miesięcznych i rocznych. Naturalnym zjawiskiem jest fakt jej sezonowości. Zwykle w miesiącach letnich bezrobocie spada, gdyż wzrasta zatrudnienie oferowane pracownikom sezonowym np. w rolnictwie czy w miejscowościach wypoczynkowych. Bezrobocie nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą liczbę osób bez pracy, gdyż nie bierze pod uwagę szarej strefy, w której nierejestrowane zatrudnienie znajduje wiele osób.

 
Copyright www.milleniumproject.pl