1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown
Wpisy dla tagu: działalność gospodarcza

Nowa firma – preferencyjny ZUS

Od 2005 roku obowiązuje ustawa, w myśl której nowe firmy mogą korzystać z obniżonej składki ZUS. Jednakże, aby otrzymać takie prawo trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim osoba zakładająca firmę w ciągu poprzedzających 60 miesięcy nie mogła prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej. Poza tym nie może ona świadczyć usług byłemu pracodawcy, gdyż traci wówczas prawo do ulgi i musi opłacać składki w pełnej wysokości. Za byłego pracodawcę uważa się osobę i firmę, na rzecz której osoba zakładająca firmę świadczyła usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Chodzi tu o bieżący i poprzedni rok kalendarzowy przed dniem założenia firmy. Jeśli powyższe warunki są spełnione to osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z ulgi, która polega na obniżeniu podstawy wymiaru składek rentowych i emerytalnych do wysokości nie mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Ulga ta przysługuje przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności.

Wybór formy opodatkowania

Zakładając firmę trzeba wybrać formę opodatkowania. Jest to wybór początkowy, gdyż w następnych latach można tę formę zmieniać poprzez złożenie stosownego oświadczenia w US najpóźniej do 20 stycznia każdego roku. Można wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych z obowiązującymi obecnie dwoma progami podatkowymi lub podatek liniowy. Przy wyborze każdej z tych form trzeba prowadzić podatkową książkę przychodów i rozchodów, w której ewidencjonujemy koszty i przychody, a podatek płacimy od uzyskanego dochodu. Nieco bardziej uproszczoną ewidencję należy prowadzić w przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wówczas wystarczy prowadzić ewidencję przychodów, a podatek jest procentem od ich kwoty. Stawka procentowa zależy od rodzaju działalności. Nie ma możliwości odliczenia kosztów działalności. Ostatnią formą opodatkowania jest karta podatkowa. W tym przypadku z góry wiadomo jaki podatek trzeba będzie zapłacić, gdyż stawka podatku jest podana w przepisach i nie zależy od osiąganych dochodów. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać wyłącznie osoby, które prowadzą działalność w określonej w przepisach dziedzinie.

Analiza SWOT

Planując własny biznes czy myśląc o jego rozwoju warto zrobić analizę strategiczną planowanego przedsięwzięcia. Świetnym narzędziem do tego typu analiz jest analiza SWOT. Jest to analiza mocnych (Strengths) i słabych (Weaknesses) stron oraz szans (Opportunities) i zagrożeń (Threats). Mocne i słabe strony dotyczą samego przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia zaś płyną ze środowiska zewnętrznego, a więc zależą od konkurencji, warunków rynkowych itp. Wypisanie tych czynników i przedstawienie ich w macierzy ukazuje wzajemne powiązania. Dzięki nim możemy odnaleźć np. które mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia czy też które słabe strony nie będą miały znaczenia przy ogromnych szansach płynących z otoczenia. W zależności od ilości powiązań pomiędzy ćwiartkami macierzy możemy wybrać jedną ze strategii: agresywną, konserwatywną, konkurencyjną i defensywną. Najlepiej z nich rokuje strategia agresywna, w której przeważają mocne strony i są powiązane z dobrymi warunkami zewnętrznymi. Najgorszym zaś wnioskiem jest strategia defensywna, która może zwiastować upadek przedsiębiorstwa.

Samozatrudnienie czy etat

Wiele osób staje przed dylematem samozatrudnienie czy etat, otrzymując taką propozycję ze strony pracodawcy. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Często pracodawca chcąc zredukować koszty zatrudnienia woli zatrudnić firmę, a nie osobę, mimo że w praktyce jest to ta sama osoba. Dzięki temu można wynegocjować wyższe wynagrodzenie, gdyż pracodawcy odpadną koszty pracy związane z zatrudnianiem na umowę o pracę. Po stronie pracownika powstanie wówczas obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społecznie, które trzeba wkalkulować w negocjowane wynagrodzenie. Osoba samozatrudniona nie jest chroniona prawem pracy, w przeciwieństwie do osoba zatrudnionej na umowę o pracę. Nie dotyczy jej bowiem kodeks pracy, w związku z czym nie przysługują jej urlopy wypoczynkowe, ani okresy wypowiedzenia. Osoba samozatrudniona jest także mniej wiarygodna dla banków jako kredytobiorca. Mając więc w perspektywie zaciąganie kredytu warto decyzję o zmianie sposobu zatrudnienia zostawić na później, żeby mieć większe szanse w banku jako osoba zatrudniona na stałe.

 
Copyright www.milleniumproject.pl