1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown
Wpisy dla tagu: gospodarka

Produkt Krajowy Brutto – czyli PKB

Treść dodano: 05-03-2012, Tagi: wskaźnik, bezrobocie, gospodarka

Produkt Krajowy Brutto czyli PKB jest jednym z podstawowych mierników gospodarki. Jest on obliczany dla każdego kraju osobno, przy czym najważniejsze jest kryterium geograficzne, a pochodzenie kapitału, własność firmy nie są brane pod uwagę. Wzrost PKB jest miarą wzrostu gospodarczego. Oznacza dobry stan gospodarki, wzrost produkcji przemysłowej i usług, a także wzrost eksportu. Jest on w dużej mierze zależny od polityki gospodarczej rządu, który może na niego wpływać. Jednym ze sposobów jest obniżanie stóp procentowych, których redukcja sprzyja zmniejszeniu kosztów inwestycyjnych i zmniejszeniu kosztów kredytów konsumenckich. Wzrost PKB powoduje również spadek bezrobocia, co jest korzystne dla gospodarki. Zbyt szybki wzrost PKB może jednak spowodować wzrost inflacji.

Jest kilka metod obliczania PKB, które obliczają PKB od strony produkcyjnej lub popytowej. Do publicznej informacji podaje się PKB nominalny wyliczony wg bieżącej wartości pieniędzy lub PKB realny, który uwzględnia inflację.

Inflacja

Treść dodano: 05-03-2012, Tagi: wskaźnik, gospodarka, pieniądz

Poziom inflacji czyli stopa inflacji jest jednym ze wskaźników, który jest podawany przy opisywaniu gospodarki danego kraju. Jest to miernik wzrostu poziomu cen dóbr konsumpcyjnych. Jest on obliczany przez GUS czyli Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten jest obliczany dla okresów miesięcznych oraz rocznych. Inflacja występuje w każdym kraju, choć jej poziom jest różny. Dla przeciętnego konsumenta stopa inflacji pokazuje jaki jest spadek siły nabywczej pieniądza. Warto znać wartość stopy inflacji w kraju, gdyż przydaje się to np. przy negocjowaniu podwyżki w pracy – wzrost poziomu płac powinien wynosić przynajmniej tyle samo co inflacja, w przeciwnym wypadku realne zarobki spadają. Jej poziom należy także brać pod uwagę w przypadku wybierania lokaty bankowej. Zysk z lokaty po odjęciu podatku Belki powinien przynajmniej pokrywać spadek wartości pieniądza spowodowany inflacją. W innym wypadku lokata jest zupełnie nieopłacalna, gdyż zamiast zysku generuje straty, ponieważ wartość pieniędzy spada.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Treść dodano: 10-03-2012, Tagi: podatek, gospodarka, pieniądz

Obowiązek obliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy wszystkich osób, które osiągają dochody. Niezależnie od tego czy są to dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, emerytury, renty czy jeszcze z innych źródeł. W ciągu roku podatkowego otrzymując wynagrodzenie za pracę istnieje obowiązek odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na poczet tego podatku. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy, który obliczoną kwotę podatku odlicza od wynagrodzenia i wpłaca do odpowiedniego dla pracownika Urzędu Skarbowego. Po upływie roku podatkowego pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi informację na temat osiągniętych dochodów i pobranych zaliczek. Podatnik musi otrzymać taki dokument od wszystkich instytucji, w których otrzymywał wynagrodzenie. Dokumenty te są podstawą do wypełnienia zeznania rocznego, w którym trzeba wykazać wszystkie osiągnięte dochody. W zeznaniu tym można także dokonać odliczeń i skorzystać z aktualnie obowiązujących ulg. Termin złożenia zeznania rocznego za miniony rok upływa z końcem kwietnia roku następnego.

Podatek VAT

Treść dodano: 10-03-2012, Tagi: wskaźnik, podatek, gospodarka

Podatek od towarów i usług, VAT, czyli Value Added Tax to podatek od wartości dodanej. Jest to jeden z podatków pośrednich, który jest płacony na każdym etapie procesu produkcyjnego, a w efekcie obciąża finalnego nabywcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać czy chcą być podatnikami podatku VAT poprzez złożenie stosownej deklaracji. Rezygnacja z tego przywileju wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji sprzedaży, gdyż po przekroczeniu ustawowo określonej kwoty powstaje obowiązek bycia Vatowcem. Dodatkowo nie można wówczas wystawiać faktur Vat, co może być niekorzystne dla kontrahentów, którzy chcieliby sobie VAT rozliczyć. Jeśli więc przedsiębiorca zdecydował się być płatnikiem podatku VAT, to wówczas może dokonywać rozliczeń pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym. Podatek należny to podatek obliczony dla sprzedawanych dóbr i usług, a podatek naliczony jest związany z zakupionymi dobrami lub usługami. Do urzędu skarbowego odprowadza się różnicę pomiędzy tymi kwotami.

 
Copyright www.milleniumproject.pl