1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown
Wpisy dla tagu: pieniądz

Inflacja

Treść dodano: 05-03-2012, Tagi: wskaźnik, gospodarka, pieniądz

Poziom inflacji czyli stopa inflacji jest jednym ze wskaźników, który jest podawany przy opisywaniu gospodarki danego kraju. Jest to miernik wzrostu poziomu cen dóbr konsumpcyjnych. Jest on obliczany przez GUS czyli Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten jest obliczany dla okresów miesięcznych oraz rocznych. Inflacja występuje w każdym kraju, choć jej poziom jest różny. Dla przeciętnego konsumenta stopa inflacji pokazuje jaki jest spadek siły nabywczej pieniądza. Warto znać wartość stopy inflacji w kraju, gdyż przydaje się to np. przy negocjowaniu podwyżki w pracy – wzrost poziomu płac powinien wynosić przynajmniej tyle samo co inflacja, w przeciwnym wypadku realne zarobki spadają. Jej poziom należy także brać pod uwagę w przypadku wybierania lokaty bankowej. Zysk z lokaty po odjęciu podatku Belki powinien przynajmniej pokrywać spadek wartości pieniądza spowodowany inflacją. W innym wypadku lokata jest zupełnie nieopłacalna, gdyż zamiast zysku generuje straty, ponieważ wartość pieniędzy spada.

Stopa bezrobocia

Treść dodano: 05-03-2012, Tagi: wskaźnik, bezrobocie, pieniądz

Stopa bezrobocia jest jednym ze wskaźników, który służy do określania stanu gospodarki danego Państwa. Oblicza się ją jako stosunek liczby ludności pozostającej bez pracy do liczby ludności aktywnej zawodowo lub też do liczby ludności w wieku produkcyjnym. W drugim przypadku stopa ta jest niższa, gdyż liczebność populacji w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od liczebności populacji aktywnej zawodowo. W sytuacji, gdy gospodarka jest w stanie wzrostu gospodarczego stopa bezrobocia spada. W tym przypadku rośnie bowiem produkcja i sprzedaż usług, więc są potrzebni dodatkowi pracownicy. W sytuacji kryzysu bezrobocie rośnie, gdyż zakłady tną koszty i redukują liczbę zatrudnionych. Stopa bezrobocia jest obliczana dla okresów miesięcznych i rocznych. Naturalnym zjawiskiem jest fakt jej sezonowości. Zwykle w miesiącach letnich bezrobocie spada, gdyż wzrasta zatrudnienie oferowane pracownikom sezonowym np. w rolnictwie czy w miejscowościach wypoczynkowych. Bezrobocie nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą liczbę osób bez pracy, gdyż nie bierze pod uwagę szarej strefy, w której nierejestrowane zatrudnienie znajduje wiele osób.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Treść dodano: 10-03-2012, Tagi: podatek, gospodarka, pieniądz

Obowiązek obliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy wszystkich osób, które osiągają dochody. Niezależnie od tego czy są to dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, emerytury, renty czy jeszcze z innych źródeł. W ciągu roku podatkowego otrzymując wynagrodzenie za pracę istnieje obowiązek odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na poczet tego podatku. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy, który obliczoną kwotę podatku odlicza od wynagrodzenia i wpłaca do odpowiedniego dla pracownika Urzędu Skarbowego. Po upływie roku podatkowego pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi informację na temat osiągniętych dochodów i pobranych zaliczek. Podatnik musi otrzymać taki dokument od wszystkich instytucji, w których otrzymywał wynagrodzenie. Dokumenty te są podstawą do wypełnienia zeznania rocznego, w którym trzeba wykazać wszystkie osiągnięte dochody. W zeznaniu tym można także dokonać odliczeń i skorzystać z aktualnie obowiązujących ulg. Termin złożenia zeznania rocznego za miniony rok upływa z końcem kwietnia roku następnego.

 
Copyright www.milleniumproject.pl