1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown
Wpisy dla tagu: podatek

Nowa firma – preferencyjny ZUS

Od 2005 roku obowiązuje ustawa, w myśl której nowe firmy mogą korzystać z obniżonej składki ZUS. Jednakże, aby otrzymać takie prawo trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim osoba zakładająca firmę w ciągu poprzedzających 60 miesięcy nie mogła prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej. Poza tym nie może ona świadczyć usług byłemu pracodawcy, gdyż traci wówczas prawo do ulgi i musi opłacać składki w pełnej wysokości. Za byłego pracodawcę uważa się osobę i firmę, na rzecz której osoba zakładająca firmę świadczyła usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Chodzi tu o bieżący i poprzedni rok kalendarzowy przed dniem założenia firmy. Jeśli powyższe warunki są spełnione to osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z ulgi, która polega na obniżeniu podstawy wymiaru składek rentowych i emerytalnych do wysokości nie mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Ulga ta przysługuje przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności.

Wybór formy opodatkowania

Zakładając firmę trzeba wybrać formę opodatkowania. Jest to wybór początkowy, gdyż w następnych latach można tę formę zmieniać poprzez złożenie stosownego oświadczenia w US najpóźniej do 20 stycznia każdego roku. Można wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych z obowiązującymi obecnie dwoma progami podatkowymi lub podatek liniowy. Przy wyborze każdej z tych form trzeba prowadzić podatkową książkę przychodów i rozchodów, w której ewidencjonujemy koszty i przychody, a podatek płacimy od uzyskanego dochodu. Nieco bardziej uproszczoną ewidencję należy prowadzić w przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wówczas wystarczy prowadzić ewidencję przychodów, a podatek jest procentem od ich kwoty. Stawka procentowa zależy od rodzaju działalności. Nie ma możliwości odliczenia kosztów działalności. Ostatnią formą opodatkowania jest karta podatkowa. W tym przypadku z góry wiadomo jaki podatek trzeba będzie zapłacić, gdyż stawka podatku jest podana w przepisach i nie zależy od osiąganych dochodów. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać wyłącznie osoby, które prowadzą działalność w określonej w przepisach dziedzinie.

Podatek Belki

Treść dodano: 10-02-2012, Tagi: bank, podatek, informacja

Podatek zwany podatkiem Belki jest to podatek od zysków kapitałowych Jest to więc podatek od dochodów uzyskiwanych z oszczędności na lokatach, funduszach inwestycyjnych i giełdzie. Wynosi on 19% od zysku, przy czym nie jest to proste obliczenie 19% od kwoty zysku. Do kwietnia 2012 roku obliczenie podatku można było podzielić na 3 etapy. Najpierw osiągnięty zysk należało zaokrąglić do pełnych złotych (do 49groszy w dół, powyżej 50gr w górę). Następnie trzeba było obliczyć 19% od zaokrąglonej wcześniej kwoty zysku. W ten sposób obliczoną kwotę znów należało zaokrąglić stosując wcześniejsze zasady. W związku z takim sposobem obliczania przez pewien czas funkcjonowały lokaty terminowe, które omijały ten podatek poprzez dzienną kapitalizację odsetek. Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestorzy nie płacili podatku. Jednakże Ministerstwo Finansów zmieniło sposób obliczania podatku, poprzez zaokrąglanie kwoty do pełnych groszy co skutkuje tym, że niezależnie od sposobu naliczania odsetek, czy to dziennie czy miesięcznie podatek i tak musimy zapłacić.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Treść dodano: 10-03-2012, Tagi: podatek, gospodarka, pieniądz

Obowiązek obliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy wszystkich osób, które osiągają dochody. Niezależnie od tego czy są to dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, emerytury, renty czy jeszcze z innych źródeł. W ciągu roku podatkowego otrzymując wynagrodzenie za pracę istnieje obowiązek odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na poczet tego podatku. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy, który obliczoną kwotę podatku odlicza od wynagrodzenia i wpłaca do odpowiedniego dla pracownika Urzędu Skarbowego. Po upływie roku podatkowego pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi informację na temat osiągniętych dochodów i pobranych zaliczek. Podatnik musi otrzymać taki dokument od wszystkich instytucji, w których otrzymywał wynagrodzenie. Dokumenty te są podstawą do wypełnienia zeznania rocznego, w którym trzeba wykazać wszystkie osiągnięte dochody. W zeznaniu tym można także dokonać odliczeń i skorzystać z aktualnie obowiązujących ulg. Termin złożenia zeznania rocznego za miniony rok upływa z końcem kwietnia roku następnego.

Podatek VAT

Treść dodano: 10-03-2012, Tagi: wskaźnik, podatek, gospodarka

Podatek od towarów i usług, VAT, czyli Value Added Tax to podatek od wartości dodanej. Jest to jeden z podatków pośrednich, który jest płacony na każdym etapie procesu produkcyjnego, a w efekcie obciąża finalnego nabywcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać czy chcą być podatnikami podatku VAT poprzez złożenie stosownej deklaracji. Rezygnacja z tego przywileju wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji sprzedaży, gdyż po przekroczeniu ustawowo określonej kwoty powstaje obowiązek bycia Vatowcem. Dodatkowo nie można wówczas wystawiać faktur Vat, co może być niekorzystne dla kontrahentów, którzy chcieliby sobie VAT rozliczyć. Jeśli więc przedsiębiorca zdecydował się być płatnikiem podatku VAT, to wówczas może dokonywać rozliczeń pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym. Podatek należny to podatek obliczony dla sprzedawanych dóbr i usług, a podatek naliczony jest związany z zakupionymi dobrami lub usługami. Do urzędu skarbowego odprowadza się różnicę pomiędzy tymi kwotami.

 
Copyright www.milleniumproject.pl