1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown
Wpisy dla tagu: składka

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Treść dodano: 27-01-2012, Tagi: firma, składka

Przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej podstawą jest uzyskanie wpisu w centralnym rejestrze osób prowadzących działalność gospodarczą czyli w CEIDG. Dzięki udogodnieniom, które rząd stara się wprowadzać, aby ułatwiać zakładanie firm, taki wniosek możemy wypełnić przez Internet. Po wypełnieniu, można go wydrukować i zanieść do Urzędu Gminy lub też podpisać elektronicznie i później tylko potwierdzić w Urzędzie.

Jeśli zamierzamy założyć spółkę cywilną to wówczas każdy ze wspólników składa osobny wniosek o wpis.

We wniosku należy podać rodzaj prowadzonej działalności sklasyfikowany wg Polskiej Klasyfikacji Działalności czyli PKD. Najlepiej jest wybrać możliwie najszerszy rodzaj planowanej działalności, żeby potem się nie okazało, że za działalność zbliżoną do działalności głównej nie można wystawić faktury, bo wg klasyfikacji jest to już inny nr PKD. Później oczywiście można dokonywać kolejnych zmian w rejestrze, dopisywać lub wykreślać różne rodzaje działalności, a usługa ta jest bezpłatna.

Składki ZUS związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Treść dodano: 28-01-2012, Tagi: składka, biznes, konto firmowe

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, która jest naszym jedynym źródłem utrzymania, jesteśmy zobowiązani do opłacania składek ZUS. Są to składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), zdrowotne oraz Fundusz Pracy. Możemy także opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe, dzięki któremu przysługuje nam zasiłek chorobowy w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą oraz inne zasiłki m.in. macierzyński, opiekuńczy itd. W przypadku niezdolności do pracy przez cały miesiąc lub przebywania na urlopie macierzyńskim obowiązek opłacania ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy ustaje. Pozostaje natomiast obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości. W przypadku, gdy jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, z której pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne, w związku z prowadzoną działalnością opłacamy jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Terminem opłacania składek za dany miesiąc dla osób samozatrudnionych jest 10 następnego miesiąca.

Nowa firma – preferencyjny ZUS

Od 2005 roku obowiązuje ustawa, w myśl której nowe firmy mogą korzystać z obniżonej składki ZUS. Jednakże, aby otrzymać takie prawo trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim osoba zakładająca firmę w ciągu poprzedzających 60 miesięcy nie mogła prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej. Poza tym nie może ona świadczyć usług byłemu pracodawcy, gdyż traci wówczas prawo do ulgi i musi opłacać składki w pełnej wysokości. Za byłego pracodawcę uważa się osobę i firmę, na rzecz której osoba zakładająca firmę świadczyła usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Chodzi tu o bieżący i poprzedni rok kalendarzowy przed dniem założenia firmy. Jeśli powyższe warunki są spełnione to osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z ulgi, która polega na obniżeniu podstawy wymiaru składek rentowych i emerytalnych do wysokości nie mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Ulga ta przysługuje przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności.

Samozatrudnienie czy etat

Wiele osób staje przed dylematem samozatrudnienie czy etat, otrzymując taką propozycję ze strony pracodawcy. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Często pracodawca chcąc zredukować koszty zatrudnienia woli zatrudnić firmę, a nie osobę, mimo że w praktyce jest to ta sama osoba. Dzięki temu można wynegocjować wyższe wynagrodzenie, gdyż pracodawcy odpadną koszty pracy związane z zatrudnianiem na umowę o pracę. Po stronie pracownika powstanie wówczas obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społecznie, które trzeba wkalkulować w negocjowane wynagrodzenie. Osoba samozatrudniona nie jest chroniona prawem pracy, w przeciwieństwie do osoba zatrudnionej na umowę o pracę. Nie dotyczy jej bowiem kodeks pracy, w związku z czym nie przysługują jej urlopy wypoczynkowe, ani okresy wypowiedzenia. Osoba samozatrudniona jest także mniej wiarygodna dla banków jako kredytobiorca. Mając więc w perspektywie zaciąganie kredytu warto decyzję o zmianie sposobu zatrudnienia zostawić na później, żeby mieć większe szanse w banku jako osoba zatrudniona na stałe.

 
Copyright www.milleniumproject.pl