1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown

Produkt Krajowy Brutto – czyli PKB

Treść dodano: 05-03-2012, Tagi: wskaźnik, bezrobocie, gospodarka

Produkt Krajowy Brutto czyli PKB jest jednym z podstawowych mierników gospodarki. Jest on obliczany dla każdego kraju osobno, przy czym najważniejsze jest kryterium geograficzne, a pochodzenie kapitału, własność firmy nie są brane pod uwagę. Wzrost PKB jest miarą wzrostu gospodarczego. Oznacza dobry stan gospodarki, wzrost produkcji przemysłowej i usług, a także wzrost eksportu. Jest on w dużej mierze zależny od polityki gospodarczej rządu, który może na niego wpływać. Jednym ze sposobów jest obniżanie stóp procentowych, których redukcja sprzyja zmniejszeniu kosztów inwestycyjnych i zmniejszeniu kosztów kredytów konsumenckich. Wzrost PKB powoduje również spadek bezrobocia, co jest korzystne dla gospodarki. Zbyt szybki wzrost PKB może jednak spowodować wzrost inflacji.

Jest kilka metod obliczania PKB, które obliczają PKB od strony produkcyjnej lub popytowej. Do publicznej informacji podaje się PKB nominalny wyliczony wg bieżącej wartości pieniędzy lub PKB realny, który uwzględnia inflację.Przeczytaj również:

Inflacja


Poziom inflacji czyli stopa inflacji jest jednym ze wskaźników, który jest podawany przy opisywaniu gospodarki danego kraju. Jest to miernik wzrostu poziomu cen dóbr konsumpcyjnych. Jest on obliczany przez GUS czyli Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten jest obliczany dla okresów miesięcznych oraz rocznych. Inflacja występuje ...

Stopa bezrobocia


Stopa bezrobocia jest jednym ze wskaźników, który służy do określania stanu gospodarki danego Państwa. Oblicza się ją jako stosunek liczby ludności pozostającej bez pracy do liczby ludności aktywnej zawodowo lub też do liczby ludności w wieku produkcyjnym. W drugim przypadku stopa ta jest niższa, gdyż liczebność populacji ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych


Obowiązek obliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy wszystkich osób, które osiągają dochody. Niezależnie od tego czy są to dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, emerytury, renty czy jeszcze z innych źródeł. W ciągu roku podatkowego otrzymując wynagrodzenie ...

 
Copyright www.milleniumproject.pl