1 2 3
Biznesowy sukces "Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz."   H. Jackson Brown

Stopa bezrobocia

Treść dodano: 05-03-2012, Tagi: wskaźnik, bezrobocie, pieniądz

Stopa bezrobocia jest jednym ze wskaźników, który służy do określania stanu gospodarki danego Państwa. Oblicza się ją jako stosunek liczby ludności pozostającej bez pracy do liczby ludności aktywnej zawodowo lub też do liczby ludności w wieku produkcyjnym. W drugim przypadku stopa ta jest niższa, gdyż liczebność populacji w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od liczebności populacji aktywnej zawodowo. W sytuacji, gdy gospodarka jest w stanie wzrostu gospodarczego stopa bezrobocia spada. W tym przypadku rośnie bowiem produkcja i sprzedaż usług, więc są potrzebni dodatkowi pracownicy. W sytuacji kryzysu bezrobocie rośnie, gdyż zakłady tną koszty i redukują liczbę zatrudnionych. Stopa bezrobocia jest obliczana dla okresów miesięcznych i rocznych. Naturalnym zjawiskiem jest fakt jej sezonowości. Zwykle w miesiącach letnich bezrobocie spada, gdyż wzrasta zatrudnienie oferowane pracownikom sezonowym np. w rolnictwie czy w miejscowościach wypoczynkowych. Bezrobocie nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą liczbę osób bez pracy, gdyż nie bierze pod uwagę szarej strefy, w której nierejestrowane zatrudnienie znajduje wiele osób.Przeczytaj również:

Podatek dochodowy od osób fizycznych


Obowiązek obliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy wszystkich osób, które osiągają dochody. Niezależnie od tego czy są to dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, emerytury, renty czy jeszcze z innych źródeł. W ciągu roku podatkowego otrzymując wynagrodzenie ...

Podatek VAT


Podatek od towarów i usług, VAT, czyli Value Added Tax to podatek od wartości dodanej. Jest to jeden z podatków pośrednich, który jest płacony na każdym etapie procesu produkcyjnego, a w efekcie obciąża finalnego nabywcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać czy chcą być podatnikami podatku VAT poprzez złożenie ...

Produkt Krajowy Brutto – czyli PKB


Produkt Krajowy Brutto czyli PKB jest jednym z podstawowych mierników gospodarki. Jest on obliczany dla każdego kraju osobno, przy czym najważniejsze jest kryterium geograficzne, a pochodzenie kapitału, własność firmy nie są brane pod uwagę. Wzrost PKB jest miarą wzrostu gospodarczego. Oznacza dobry stan gospodarki, wzrost produkcji ...

 
Copyright www.milleniumproject.pl